Riktlinjer vid misstanke om fusk

Följande riktlinjer är framtagna för all verksamhet inom Centrum Vux, såväl i egen som i upphandlad regi.

Utgångspunkter

Fusk är inte tillåtet. Enligt Skollag (2010:800) 5 kap. 17§ 2p. får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev om ”eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper”. Lagstiftaren använder uttrycket försöker vilseleda vid bedömningen men Centrum Vux använder det mer lättbegripliga ordet fusk.

Förebyggande arbete är viktigt

Skolan arbetar förebyggande mot fusk genom att läraren under kursen och inför varje provtillfälle, nogsamt informerar elever om hur läraren gör bedömning av elevens kunskaper. Läraren informerar även om tillåtna hjälpmedel, grad av tillåtet samarbete och tillämpning av källhänvisning vid de olika kursmomenten och inför varje provtillfälle så att eleverna tydligt vet reglerna och därmed vad som skulle kunna utgöra fusk. Läraren ska medverka till att göra förutsättningarna för fusk minimala – men huvudansvaret för fusk ligger odiskutabelt hos den enskilda eleven.

Vad som kan vara fusk

Skollagens skrivning försöker vilseleda innebär att försöket inte nödvändigtvis måste lyckas men att man haft för avsikt att fuska. Det räcker att försök görs för att det kan definieras som fusk. En handling kan också vara fusk även om den i sak inte påverkar betygssättningen.

Centrum Vux delar in fusk i följande kategorier

1. Otillåtna hjälpmedel

Det kan till exempel vara anteckningar, böcker, mobiltelefon, dator eller andra tekniska hjälpmedel.

2. Otillåtet samarbete

Samarbete är något som ofta uppmuntras av lärarna under studietiden men om elever i samband med en provsituation samarbetar mer än vad som är tillåtet så kan detta betraktas som fusk. Att under ett prov samtala med andra elever eller att lämna in identiska texter kan vara exempel på otillåtet samarbete.

3. Plagiering

Plagiat innebär att eleven använder någon annans texter eller arbeten och får det att framstå som sina egna.

4. Att inte följa instruktioner från lärare eller provvakt

Vid provtillfällen ska väskor, mobiler, jackor etcetera ej tas med in i provlokalen eller lämnas på plats väl synlig för lärare eller provvakt.

Rutin vid misstanke om fusk

1. Den som misstänker fusk ska omgående informera närmaste chef och skolans rektor.

2. För att kunna klarlägga om uppsåt föreligger, eller om det misstänkta fusket beror på bristande kunskaper eller slarv, ska skolan ha ett samtal med eleven. Det första samtalet bör alltid vara öppet hållet genom att be eleven förklara det inträffade. Vid behov görs samtalet med tolk. Samtalet ska dokumenteras.

3. Samtalet kan behöva kompletteras med andra utredningar eller fler samtal för att kunna avgöra om det finns en grundad misstanke om fusk eller inte.

4. Rektor beslutar utifrån vad som framkommit i utredningen om den fortsatta hanteringen av ärendet. a. Ärendet behöver inte gå vidare till disciplinär åtgärd utan ärendet löses genom samtal.

b. Ärendet bör tas upp av huvudmannen eller rektor med avstängning som disciplinär åtgärd (se punkt 5-9).

5. Om rektor kommer fram till att det inträffade är fusk och en disciplinär åtgärd i form av avstängning är nödvändig, dokumenterar skolan ärendet i avsedd mall.

6. Skolan informerar eleven om att rektor kommer att föreslå en avstängning och ger eleven möjlighet att yttra sig över detta. Yttrandet ska nedtecknas i beslutsunderlaget.

7. Rektor på skola i upphandlad regi tar kontakt med rektor i egen regi om omfattningen av avstängningen och hjälp att skriva ett tjänsteutlåtande till nästa nämndsammanträde.

Rektor på skola i egen regi skriver ett tjänsteutlåtande till nästa nämndsammanträde där beslutsunderlaget utgör bilaga. Rektor på skola i egen regi handlägger ärendet, diarieför och meddelar nämndsekretariatet.

8. Nämnden eller rektor fattar beslut i ärendet. Rektor delger rektor på skolan i upphandlad regi beslutet.

9. Rektor på skolan delger eleven beslutet och informerar om

a. överklaganderätten 

b. avstängning med anledning av fusk.

 

 

Senast uppdaterad: 27 februari 2023