Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Riktlinjer vid misstanke om fusk

Följande riktlinjer är framtagna för all verksamhet inom Centrum Vux, såväl i egen som i upphandlad regi.

Utgångspunkter

Fusk är inte tillåtet. Enligt Skollag (2010:800) 5 kap. 17§ 2p. får huvudmannen besluta att ”helt eller delvis” stänga av en elev om ”eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper”. Innebörden av ”helt eller delvis” avgörs i det individuella fallet. Lagstiftaren använder uttrycket försöker vilseleda vid bedömningen, men Centrum Vux använder det mer lättbegripliga ordet fusk.

Vad som kan vara fusk

Skollagens skrivning försöker vilseleda innebär att försöket inte nödvändigtvis måste lyckas men att man haft för avsikt att fuska. Det räcker att försök görs för att det kan definieras som fusk.

Förebyggande arbete är viktigt

Skolan arbetar förebyggande mot fusk genom att läraren under kursen och inför varje provtillfälle, informerar elever om hur läraren gör bedömning av elevens kunskaper. Läraren informerar även om tillåtna hjälpmedel, att samarbete inte är tillåtet i provsituationer och vilka normer för tillämpning av källhänvisning och referenser som gäller vid de olika kursmomenten och inför varje provtillfälle. Därmed säkerställs och tydliggörs att eleverna vet reglerna och vet vad som skulle kunna utgöra fusk. Läraren ska medverka till att göra förutsättningarna för fusk minimala – men huvudansvaret för fusk ligger odiskutabelt hos den enskilda eleven. Om eleven inte är medveten om att hen fuskar kan läraren behöva hjälpa eleven att förstå hur till exempel en inlämningsuppgift kan formuleras.

Centrum Vux delar in fusk i följande kategorier

1. Otillåtna hjälpmedel

Det kan till exempel vara hörlurar/hörsnäckor, smarta klockor, anteckningar i alla former, böcker, mobiltelefoner, dator eller andra tekniska hjälpmedel. Otillåtna hjälpmedel kan också vara textproduktion och avancerade svar som har genererats med hjälp av artificiell intelligens och inte skrivits av eleven själv. Observera att det inte finns något säkert sätt att avgöra om en text är AI-genererad eller skriven av en människa. Skolverket avråder därför från att använda skriftliga inlämningsuppgifter som betygsunderlag. Läraren beslutar vilka hjälpmedel som är tillåtna vid prov och dessa medförda hjälpmedel ska även visas upp för lärare eller provvakt för att säkerställa att inga otillåtna hjälpmedel är tillgängliga under provtillfället.

2. Otillåtet samarbete

Att under ett prov samtala eller på annat sätt kommunicera/söka kontakt med andra elever eller att lämna in identiska texter kan vara exempel på otillåtet samarbete. Samarbete är något som ofta uppmuntras av lärarna under studietiden men om elever i samband med en provsituation samarbetar mer än vad som är tillåtet, kan detta betraktas som fusk.

3. Plagiering

Plagiat innebär att eleven använder någon annans texter eller arbeten och får det att framstå som sina egna, utan att ange källa, referera eller citera på ett korrekt sätt.

4. Att inte följa instruktioner från lärare eller provvakt

Vid provtillfällen ska identitet styrkas, med id-kort eller motsvarande, av elevens lärare enligt klasslistor. Väskor, alla mobiler (avstängda eller på flygplansläge), smarta klockor, hörsnäckor, jackor etcetera lämnas på plats väl synlig för lärare eller provvakt som tydligt behöver instruera eleverna om detta. Om eleven måste ha sin jacka på sig i kalla lokaler kan lärare eller vakt påminna om att mobiler inte är tillåtna. Eleverna ska också följa instruktioner om anvisad plats och informeras om att vid eventuellt toalettbesök gå en och en. Om det framkommer under provets gång att eleven inte har följt lärarens eller provvaktens instruktioner kan eleven ombedjas att lämna provsalen och provet ogiltigförklaras.

5. Fusk med hjälp av AI

Det förebyggande arbetet är viktigt vid all form av fusk, men särskilt vad gäller AI. Förslag för att upptäcka sådant fusk:

  • Eleverna ska ange vilken sida i boken eller källa de har hittat informationen
  • Om en elev anger att källan är en intervju ska data i form av anteckningar eller inspelning/redogörelse för intervjun kunna göras

Rutin vid misstanke om fusk

1. Den som misstänker fusk ska omgående informera närmaste chef, som utreder ärendet tillsammans med berörda och skolans rektor. Eventuella fusklappar beslagtas och sparas. Fusket måste vara väldokumenterat för att kunna utredas; den som upptäcker fusket ger sin muntliga rapport till sin chef som antecknar i enlighet med gdpr. Om fusket sker i en provsituation ska vaktande lärare eller personal uppmärksamma eleven direkt vid provtillfället och provet ska avbrytas. Läraren eller provvakt bedömer om eleven ska avvisas direkt eller avvaktar lämpligt tillfälle under provtillfället att informera eleven. Detta för att inte störa andra elever som skriver. I situationer där läraren misstänker fusk, kan eleven behöva visa förmåga och förståelse för ämnet eller begrepp, genom att muntligt kunna formulera sig kring provet.

2. För att kunna klarlägga om uppsåt föreligger, eller om det misstänkta fusket beror på bristande kunskaper eller slarv, ska skolan ha ett samtal med eleven. Det första samtalet bör alltid vara öppet hållet genom att be eleven förklara det inträffade. Vid behov görs samtalet med tolk. Samtalet ska dokumenteras.

3. Samtalet kan behöva kompletteras med andra utredningar om eleven, som exempelvis skriftliga varningar från fusk vid andra tillfällen, annan dokumentation eller fler samtal med rektor för att kunna avgöra om det finns en grundad misstanke om fusk eller inte.

4. Rektor beslutar utifrån vad som framkommit i utredningen, om den fortsatta hanteringen av ärendet:

a. Provet underkänns men ärendet behöver inte gå vidare till disciplinär åtgärd utan ärendet utreds genom samtal och eleven varnas skriftligt.

b. Provet underkänns och ärendet tas upp av huvudmannen eller rektor med avstängning som disciplinär åtgärd (se punkt 5–9).

5. Om rektor kommer fram till att det inträffade är fusk och en disciplinär åtgärd i form av avstängning är nödvändig, dokumenterar skolan ärendet i avsedd mall.

6. Läraren eller den som upptäckt fusket, informerar eleven om att rektor kommer att föreslå en avstängning och ger eleven möjlighet att yttra sig över detta. Yttrandet ska nedtecknas i beslutsunderlaget.

7. Rektor hos extern anordnare tar kontakt med Centrum Vux rektor om omfattningen av avstängningen och hjälp att skriva ett tjänsteutlåtande till nästa nämndsammanträde om ärendet ska till nämnd.

8. Rektor på skola i egen regi skriver ett tjänsteutlåtande till nästa nämndsammanträde där beslutsunderlaget utgör bilaga. Rektor på skola i egen regi handlägger ärendet, diarieför och meddelar nämndsekretariatet. Nämnden eller rektor fattar beslut i ärendet. Rektor delger rektor på skolan i upphandlad regi beslutet.

9. Rektor på skolan delger eleven beslutet och informerar om:

a. överklaganderätten
b. avstängning med anledning av fusk, enligt Skollag (2010:800) 5 kap. 17§ 2p

Senast uppdaterad: 28 mars 2024