Plan för diskriminering och kränkande behandling

Skolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbete, en likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 § i diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § i skollagen.

Centrum Vux har valt att sammanföra likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling.

Diskrimineringslagen visar på skolans ansvar och ställer krav på ett aktivt och målinriktat arbete i syfte att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Bristande tillgänglighet är en diskrimineringsgrund enligt lag (2014:958)
All personal har ett gemensamt ansvar att förebygga, upptäcka och vidta åtgärder när det gäller diskriminering och annan kränkande behandling.

 

Senast uppdaterad: 1 mars 2023